Startsidan                     Företaget                     Tjänster                     Referenser                     Kontakt          
 
Affärsidé


Akveduktens affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet genom
  • att förbättra sitt sätt att kommunicera och genom
  • att optimera kostnaderna för telefoni och datakommunikation.

Ibland uttrycker vi även detta som

  • att man ska minimera tiden och kostnaderna man lägger ned på "onyttig" kommunikation,
  • att man ska fokusera på rätt funktionalitet och tillgänglighet för "nyttig"   kommunikation och
  • att man ska säkerställa att lösningarna är kostnadseffektiva.
Läs gärna mer nedan om bakgrunden till detta.
Vadå kommunikation?

Ett ord som kommunikation har en mängd betydelser, beroende av sammanhanget. Inom tele- och datakommunikationsområdet börjar många tänka i tekniska termer när kommunikation kommer på tal; PABX, tele-foni, ISDN, bredband, WAN, Internet etc.

Vad menar då Akvedukten med kommuni-kation? För att svara på frågan vad kommu-nikation är, menar vi att man först måste fråga sig varför vi kommunicerar. Om vi här avgränsar oss till organisationer av olika slag skulle nog svaret bli att man i första hand kommunicerar för att uträtta någon form av ärende. Skillnaden i synsätt blir att man istället för att begränsa sig till en viss teknik utgår från verksamheten och dess behov.


Olika kommunikationssätt

Sättet man kommunicerar på, inom en organisa-tion eller med omvärlden, sker huvudsakligen på tre sätt:
  • vi talar med varandra (genom personliga möten eller telefonsamtal),
  • vi skickar någon form av meddelande (brev, e-post, SMS, fax, EDI mm) eller
  • vi gör information tillgänglig (annonser, Webben mm).
Valet av kommunikationssätt styrs i hög grad av traditioner, rutiner och tillgången till tjänster och stödsystem. Vanligen krävs ju någon form av hjälpmedel för att kunna kommunicera, t ex en telefon med ett abonnemang eller en dator med Internetanslutning och ett e-postkonto. Dessutom styrs vårt kommunikationsbe-teende av ärendets art eller av hur tillgänglig kommunikationspartnern är. Vi kan också se att ett och samma ärende hanteras via flera olika kommunikationsme-dier. Det senare hänger även samman med att kommunikation är dubbelriktad, det är inte bara organisationen som tar kontakt med omvärlden. Omvärlden vill även komma i kontakt med organisationen.


Akveduktens filosofi

Kommunikationen internt och med omvärl-den är livsviktig. Klipper man kommunika-tionslänkarna dör verksamheten. Det är då inte heller så konstigt att vi lägger ned myck-et tid och pengar på att kommunicera. Sättet vi kommunicerar på har inte bara med effek-tivitet att göra, utan är också en del av verk-samhetens kvalitet och image. Ofta är poten-tialen för  förbättringsåtgärder.

Akveduktens utgångspunkt är att en verksamhet ska kunna uträtta ärenden och kommunicera på ett effektivt sätt med en hög kvalitet. Man kan skilja på nyttig och onyttig tid som vi lägger ned på att kommunicera. Lite förenklat skulle man kunna uttrycka det som att den onyttiga tiden är den del av tiden som läggs ned på att etablera kontakt, emedan den nyt-tiga tiden är den tid kommunikation verkligen sker.