Startsidan                     Företaget                     Tjänster                     Referenser                     Kontakt          
 
Konsulterna


Akvedukten leds av Per Karlbom. Uppdragen utföres antingen i egen regi eller i samarbete med konsulter i Akveduktens nätverk.

Nedan presenteras Pers profil. Övriga konsulter presenteras i samband med att uppdrag diskuteras.


Per Karlbom, konsultprofil

Det som ledde fram till Akveduktens verksamhet var de svårigheter jag såg när det gällde företags förmåga att ta till sig ny teknik. Detta ledde så småningom till insikten att det lika mycket var vi som levererade lösningar som saknade förmågan att förklara nyttan med tekniken eller saknade förståelse för vilka behov vi adresserade. Jag ser min roll mycket som en slags översättare mellan användare och teknikansvariga å ena sidan och mellan användare och leverantör å andra sidan.


Bakgrund

Jag har c:a tjugo års erfarenhet som anställd i olika roller i näringslivet, i både internationella storföretag och småföretag. Sett till bransch har jag erfarenhet från:
 • IT (konsulttjänster, maskinvara, programvara, datakommunikation och systemintegration),
 • telekom (infrastruktur och operatörsverksamhet),
 • verkstads- och elektronikindustri samt
 • rese- och transportbranschen.

Verksamhet

Akveduktens arbetsområde är kommunikationslösningar med utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs. Det jag vill peka på är därför både min erfarenhet av teknik från IT- och telekombranschen samt min generella erfarenhet från linje- och stabsarbete. I detta sammanhang kan jag nämna roller som:

 • projektledare,
 • konsultchef,
 • affärsenhetschef och
 • VD.

Jag har även mer specifikt arbetat med:

 • Total Quality Management och "ständigt förbättringsarbete",
 • Process management,
 • Customer Relationship Management,
 • affärsplanering,
 • chefsutbildning samt
 • försäljning och marknadsföring.

Kommunikationslösningar

Om man förutsättningslöst ska föreslå kommunikationslösningar, d v s föreslå lösningar utan bindning till viss teknik, gäller det att ha ett brett perspektiv. Jag har arbetat med både IT och telefoni, två områden mellan vilka det allt för ofta finns en tydlig barriär. När det gäller kommunikationslösningar kan jag peka på erfarenhet av bl a följande områden:

 • landmobilradio,
 • infrastruktur för telenät (t ex växlar och radiobasstationer),
 • nätbyggnad,
 • teleoperatörstjänster,
 • företagsväxlar (med tillhörande stödsystem),
 • e-postsystem,
 • faxlösningar och
 • IP-telefoni.

Studier

Utbildningsmässigt har jag en examen från Internationella ekonomlinjen vid Lunds universitet. Jag har även deltagit i ett stort antal kurser, dels teknikrelaterade kurser inom främst IT och telekommunikation, dels kurser med fokus på ledarskap och verksamhetsstyrning.