Definitionsfasen (Effektivare kommunikation)

Resultatet av Kartläggningsfasen kan vara att arbetssätt identifierats som kan bli bättre eller att brister i befintliga stödsystem för kommunikation uppdagats. Vanligtvis identifieras förbättringsbehov av båda slagen.

När det gäller arbetssätt handlar det i denna fas om att, i samråd med berörda, komma fram till nya eller modifierade sätt att utföra arbetet på.

Behoven av att förändra eller effektivisera arbetssätt kan ställa nya krav på stödsystem eller tjänster för kommunikation. Beroende på omfattningen av sådana krav kan detta variera från anpassningar av enskilda system och tjänster till ett helt nytt koncept. Vid mindre omfattande förändringar definieras lösningen oftast i samråd med verksamhetsansvariga samt teknikansvarig hos er eller hos er leverantör av systemet ifråga. Vid behov av större förändringar kan det bli aktuellt att samla in information från olika leverantörer om alternativa lösningar.

I en del fall kan det också vara av värde att utarbeta en strategi eller policy för hur organisationens kommunikation. Den kan handla om saker som vägledning vid nyinvesteringar i stödsystem, medarbetarnas tillgänglighet, hur ett företags image ska genomsyra även dess kommunikation, svarstider etc.

Som framgår kan denna fas variera i omfattning från några timmars arbete till ett relativt omfattande arbete. Det eller de förslag till förändringar som definierats sammanställs i en rapport. Precis som efter Kartläggningsfasen, ligger rapporten till grund för om ni vill gå vidare i arbetet och, om så är fallet, arbetets fortsatta inriktning.

Akveduktens roll kan gestalta sig på lite olika sätt. När det gäller förändringar i arbetssätt kan den processen bedrivas utan inblandning av Akvedukten. Akvedukten kan också ta en aktiv del i detta arbete som en slags coach och samtidigt erbjuda en metodik som säkrar att medarbetarna blir delaktiga i förändringsarbetet. När det gäller förändringar av system eller operatörstjänster fungerar Akvedukten som projektledare eller som bisittare och sakkunnig i projektet.

Kartläggningsfasen > Definitionsfasen > Genomförandefasen > Uppföljningsfasen