Uppföljningsfasen (sänkt kostnad för telefoni och datakommunikation)

Vi rekommenderar att de avtal som tecknats följs upp efter en tid. Det finns flera skäl till detta:

  • Har samtalsvolymerna förändrats på ett sätt som motiverar omförhandlingar?
  • Har samtalsmönstren förändrats så att kostnadsreducerande tjänster bör nyttjas?
  • Debiteras rätt priser?
  • Har leverantören uppfyllt sina åtaganden?
Kartläggningsfasen > Definitionsfasen > Genomförandefasen > Uppföljningsfasen