Genomförandefasen (effektivare kommunikation)

Till den del förbättringsåtgärderna enbart avser förändringar av arbetssätt planeras hur dessa ska genomföras varefter beslutade åtgärder vidtas. Om de förbättringar som definierats kräver anpassning av eller upphandling och implementering av helt nya system, förfinas den i föregående fas föreslagna lösningen i en kravspecifikation. Ofta följer sedan en konkurrensutsatt upphandling. Upphandlingen fullföljs med att implementeringen planeras och genomförs. Man kan också ha beslutat att avvakta med förbättringar av arbetssätt till dess systemen driftssatts och det är då också nödvändigt att samplanera dessa två aktiviteter.

Då detta kan handla om väldigt olika slag av förändringar kan denna fas illustreras med två exempel:

  • I Kartläggningsfasen framkom att kunder tyckte det kunde vara svårt att komma i kontakt med rätt befattningshavare vid olika typer av förfrågningar. I föregående fas fastslogs att detta borde kunna lösas genom att kompletterande information lades in i befintligt hänvisningssystem, att en ny arbetsinstruktion utarbetades för telefonisterna och att dessa genomgick en kortare utbildning om företagets produkter. I Genomförandefasen vidtas planerade åtgärder.
  • I Kartläggningsfasen framkom att de resande säljarna i ett internationellt företag hade svårt att hinna med skrivbordsarbetet när de väl var på hemmaplan. Å andra sidan hade de en hel del dötid på hotell och i flygplatslounger som de inte kunde utnyttja. I påföljande fas beskrevs problemet för ett antal leverantörer av både system och tjänster. Den teknik man fastnade för låg sedan till grund för en upphandling i denna fas. Implementeringen omfattar både teknisk driftssättning av lösningen samt införande av nya arbetssätt.

I det fall man i föregående fas valt att utarbeta en kommunikationsstrategi eller -policy, kan det också vara aktuellt att säkra att den implementeras. Detta kan ske genom information, utbildning eller i genomgångar med verksamhetsansvariga.

Akveduktens roll är som projektledare eller som bisittare och sakkunnig i projektet. I samband med upphandlingar kan Akvedukten även ta rollen att framställa upphandlingsdokument, som kontaktperson gentemot leverantörer och som förhandlingsledare.

Kartläggningsfasen > Definitionsfasen > Genomförandefasen > Uppföljningsfasen