Kartläggningsfasen (sänkt kostnad för telefoni och datakommunikation)

I Kartläggningsfasen samlar vi ihop och sammanställer information om er verksamhet, er infrastruktur och era driftställen, samtliga avtal och prisplaner, abonnemang, tilläggstjänster etc. En stor del av denna information samlas i Akveduktens databas. Det största arbetet i denna fas är annars insamling och inmatning av fakturainformation och statistik för att få fram era totalkostnader och en grov bild av ert samtalsmönster. Samtidigt kontrolleras också att leverantören debiterat avtalade priser. Dessvärre visar det sig ofta finnas brister på den punkten.

Kartläggningsfasen avslutas med en rapport som ger en överblick av er ”kommunikationssituation”, allmänna råd samt rekommendationer för vart och ett av följande områden eller så många av dessa ni givit oss i uppdrag att gå igenom:

  • fast telefoni
  • mobiltelefoni
  • Internetaccesser
  • WAN

Det händer att vi tvingas konstatera att ni för något delområde har ett upplägg som gör att besparingspotentialen inte är tillräckligt stor för att motivera ett fortsatt arbete. Om ni valt upplägget med arvode i proportion till besparingen, har ni då utan kostnad fått en god överblick av era kommunikationstjänster och samtidigt fått ett ”kvitto” på att ni har en effektiv hantering av detta delområde.

Det är dock mycket ovanligt att vi inte identifierar en besparingspotential som är tillräckligt stor för att motivera ett fortsatt arbete inom ett eller flera av de delområden vi analyserat. I våra rekommendationer pekar vi då på ett av tre handlingsalternativ:

  • att optimera utnyttjandet av befintliga avtal
  • att utvärdera alternativa tjänster och/eller leverantörer utan upphandling
  • att gå ut i en konkurrensutsatt upphandling

Vilket av handlingsalternativen vi föreslår grundar sig bl a på faktorer som ert företags totala trafikvolymer och vår erfarenhet av potentialen till kostnadsreduktioner.

Kartläggningsfasen > Definitionsfasen > Genomförandefasen > Uppföljningsfasen