Sänkt kostnad för telefoni och datakommunikation

Se intervju i Telekom idag 2018-11-12

Hur mycket för mycket betalar ni för telefoni och datakommunikation?

En provocerande fråga kanske. Vissa är medvetna om att de borde se över sin kommunikationslösning. Många betalar omedvetet alldeles för mycket. Andra ”vet” att de har en kostnadseffektiv lösning. Vi garanterar att vi kan spara pengar åt er. Utmana oss!

Akvedukten arbetar bl a med att hjälpa företag och andra organisationer att sänka sina kostna-der för fast telefoni, mobiltelefoni, Internet-accesser och WAN. I vårt arbete inkluderar vi både infrastruktur och operatörstjänster – två sidor av samma mynt. På köpet får vår uppdrags-givare oftast även en effektivare kontroll av och bättre överblick över avtal, fakturor och infrastruktur. Akveduktens  angreppssätt passar både stora koncerner och mindre företag.

Varför betalar vi för mycket?

Prissättningen av framförallt telefonitjänster brukar uppfattas som krånglig och oöverblickbar. Det går nästan aldrig att lägga två operatörers prislistor bredvid varandra och avgöra vem som är billigast. Med  kombinationer av engångsavgifter, fasta löpande priser, priser per uppkoppling, priser per tidsenhet eller datamängd och dessutom varierande priser under olika delar av dygnet, inser var och en svårigheterna att beräkna den totala kostnaden. Lägg därtill att de olika parametrarna dessutom ska appliceras på varje samtalsslag – en operatör kan ha hundratals samtalsslag med olika priser. Det krävs alltså en stor mängd information om volymer och trafikmönster samt beräkningsmodeller som kan hantera dessa data för att kunna värdera en operatörs erbjudande. Normalt finns vare sig tid att sammanställa data eller att ta fram beräkningsmodeller och det är knappast lönsamt heller för enstaka fall. Oftast vet man alltså inte hur bra eller dåliga villkor man har eller blivit erbjuden.

En annan faktor som bidrar till att man betalar mer än nödvändigt är frågan om man jämför ”äpplen med äpplen”. Man känner sig kanske trygg med sin nuvarande leverantör och känner osäkerhet inför om ett eventuellt leverantörsbyte innebär samma funktionalitet och tillgänglighet.

Medarbetare som kanske har telefoni som ett ansvar bland många andra har sällan vare sig tid eller kompetens att sätta sig in i detta. Dessutom kanske en tekniskt inriktad person saknar intresse eller förståelse för de kommersiella aspekter-na eller vice versa.

Ovan har vi nämnt några av de faktorer som gör att man omedvetet oftast betalar ett för högt pris för telefoni och datakommunikation. Fråga gärna efter Akveduktens dokument ”Kostnadsoptimering av telefoni och datakommunikation – vanliga misstag och fallgropar” – en sammanställning av våra erfarenheter inom området.

Ytterligare en orsak till att man betalar mer än nödvändigt är en ofta utbredd övertro på nordiska eller globala avtal. Om ni har den typen av avtal eller diskuterar ett nordiskt eller globalt ”grepp” – fråga gärna efter Akveduktens dokument ”Internationella kontra lokala avtal”.

Varför ska vi anlita en konsult?

Vi tycker att varje företag bör ha en klar linje för när man bör anlita en konsult eller ej. När det gäller ar-betsuppgifter som kräver en djup kunskap om företaget eller dess bransch och som kanske dessutom är frekvent återkommande, talar mycket för att låta anställda utföra dessa uppgifter. När det gäller att hålla kommunikationskostnaderna i schack ställs stora krav på att hålla sig à jour med vad som händer inom tele- och datakommunikationsområdet. För att göra en översyn av ett företags nyttjande av sådana tjänster räcker det med en ytlig kunskap om företagets verksamhet. Dessutom är det något som vanligtvis sker högst vart annat år. Det mesta talar för att inte bygga upp eller underhålla sådan kompetens internt. Tar man in extern hjälp kan man frigöra interna resurser för andra göromål där de ger bättre utväxling.

En aldrig så skicklig inköpsorganisation har sällan hjälpmedlen för eller erfarenheten av att kunna jämföra alternativa lösningar. De två första stegen i Akveduktens arbetsprocess, Kartläggningsfasen och Definitionsfasen, är skräddarsydda för det-ta specifika ändamål. Även om det finns medarbetare med rätt kompetens, är det högst osannolikt att det är försvarligt att utveckla den metodik och de verktyg som krävs för att kunna optimera företagets kommunikationskostnader.

Anlitar ni Akvedukten frigör ni tid som ni t ex kan ägna åt att åstadkomma andra besparingar, ni säkerställer att ni undviker många av de fallgropar som finns vad gäller tjänster och avtalsvillkor och ni får större besparingar jämfört med om ni gör arbetet på egen hand. Vår erfarenhet av en mångfald lösningar och tjänster gör att vi dessutom kan hitta alternativ som ni annars skulle ha förbisett.

Är det värt pengarna?

Erfarenheterna av att nyttja konsulter kan vara blandade. En del har erfarenhet av att ha betalt mycket pengar för konsulter, utan att de satt några bestående avtryck i verksamheten.

Förutom traditionell arvodering, d v s arvode som ut-går från hur mycket arbete vi lägger ner, erbjuder Akvedukten därför en alternativ arvoderingsprincip: Ni betalar endast i proportion till den kostnadsbesparing vi åstadkommer.

Oavsett vilken arvoderingsform ni väljer ställer vi dessutom ut en resultatgaranti. Vi berättar gärna mer om denna i samband med en diskussion om ett eventuellt uppdrag.

Blir Du också nerringd med erbjudanden om billigare telefoni?

Är det knepigt att avgöra vem som verkligen har något intressant att erbjuda, utan att behöva offra tid på alla de som hör av sig? Räcker inte tiden till kan det ligga nära tillhands att konsekvent tacka nej till alla erbjudanden.

Akvedukten står helt oberoende av teleoperatörer-na. Vi är vare sig förmedlare, mäklare eller återför-säljare av operatörstjänster; vi företräder ditt före-tag gentemot marknadens aktörer och ser enbart till ditt företags bästa. I den här branschen finns också företag som säger sig vara oberoende, men ändå får ”kickback” av operatörerna. Det kan vara värt att granska sin tilltänkta partner…

Sedan finns det seriösa, större tele- eller datakonsultföretag som jobbar brett inom området. Vi tror dock att vi med gott samvete törs påstå att ingen av dem har arbetat upp en sådan specialistkompetens som finns hos Akvedukten och dess partners, inom detta specifika område. Vi har specialiserat oss på att driva denna typ av projekt och vi är övertygade om att ni får ut mer av att anlita Akvedukten: vettiga avtalsvillkor, bra tjänster och en lägre totalkostnad.


Så här arbetar vi

Vårt arbetssätt följer Akveduktens generella arbetsmodell. I det här fallet innebär det följande:

Ovan har Akveduktens arbetssätt beskrivits kortfattat. Arbetet är bitvis relativt komplext och arbetsprocessen består av fler steg än vad som framgår ovan. Jag redovisar gärna mer i detalj hur arbetet bedrivs.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.